กปภ.ข.9 จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุ