กองบริหารทั่วไป

บุคลากร กองบริหารทั่วไป
นางพิมชญา บุญพนานันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
งานธุรการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน งานกฎหมายและนิติกรรม งานทรัพยากรบุคคล
นาง วรวรรณ คงปาน น.ส. อิฑยา จิตประเสริฐ นาย วันวลิต วุฒินาม น.ส. สุภาพร พิบูลย์เวช
หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
นาย ธนากร ลอมศรี นาง อรัญญา จันทศรีสวัสดิ์ นาย กิตติกร ทองไหล น.ส. ศิริลักษณ์ สุขจรัญ
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานพัสดุ นิติกร นักบริหารงานทั่วไป
น.ส.พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน นาง ธัญลักษณ์ สายปินตา นาง สุมาลีน์ ไชยลังกาวงษ์ นายชลันธร ทองรส
บุคลากร
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานพัสดุ พนักงานธุรการ  
นาย อธิราช บุตรศรี นาง วงศ์ดาว บุตรศรี นาย สวรินทร์ เสาวคนธ์ น.ส.วรวรรณ รูปประดิษฐ์
นักบริหารงานทั่วไป นักบัญชี นิติกร นักบริหารงานทั่วไป
นาย พรศักดิ์ โพธิยอง น.ส. ศิริธร เข็มทอง นายสุกฤษฏิ์ สิริพงศ์เศรษฐ์ นาย ฐิฏิณัฏฐ์ คำก๋อง
ช่างฝีมือ นักบริหารงานทั่วไป   นักบริหารงานทั่วไป
 
น.ส. ชนมพรรษา จันทร์ศุภเสน นาย ชาติชาย ว่องไว   น.ส. ศิลาลัย วงศ์รัตนาวิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานพัสดุ   นักบริหารงานทั่วไป
     
  น.ส.กิตติกานต์ พรมปัญญา    
  นักบริหารงานทั่วไป    
     
  น.ส. พิกุล สามนนถี    
  นักบัญชี    
     
  นายอัฑฒ์ธนวินท์ วงศ์อาษา