สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจ และให้ความรู้ในหลักสูตร “การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ 4C”