การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดประชุมสรุปผลดำเนินการไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561