การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลหนองจ๊อม