กองบัญชีและการเงิน

 

  บุคลากร กองบัญชีและการเงิน  
   
  นาง พนิดา เพ็ชรมาก  
  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน  
งานการเงิน งานประมวลบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้
น.ส. กมลวรรณ อินขาล นาง สุภพรรณ เงินพลับพลา น.ส. นิตยา ตาสีมูล
หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานประมวลบัญชี หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
น.ส. ศศิธร นิปุณะ นาง กัลยา ประไพร์ นาง วรรณี ทิพย์เดโช
นักบัญชี นักบัญชี พนักงานการเงินและบัญชี
น.ส. อรพินท์ อินต๊ะเปียง น.ส. จะเร ชุมกูล น.ส. เบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์
นักบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
 
  น.ส. ทักษพร สุคำ นาง ดารารัตน์ แสนใบ
  นักบัญชี นักบัญชี
 
  นาง ทัศนีย์ พานิกุล นาง พรระวี ตันปรียะชญา
  นักบัญชี นักบัญชี
   
  นาง อัมพรพิมพ์ ดวงคำ  
  นักบัญชี  
   
  น.ส. รรัฐยา ลิ้มเจริญ  
  นักบัญชี  
   
  น.ส. นิตยา กันทะยวง  
  นักบัญชี