กองบัญชีและการเงิน

 

  บุคลากร กองบัญชีและการเงิน  
   
  นาง สุภพรรณ เงินพลับพลา  
  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน  
งานการเงิน งานประมวลบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้
น.ส. กมลวรรณ อินขาล น.ส.อิฑยา จิตประเสริฐ น.ส. นิตยา ตาสีมูล
หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานประมวลบัญชี หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
น.ส. ศศิธร นิปุณะ นาง กัลยา ประไพร์ น.ส. เบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์
นักบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
น.ส. อรพินท์ อินต๊ะเปียง น.ส. จะเร ชุมกูล นาง ดารารัตน์ แสนใบ
นักบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
 
  น.ส. ทักษพร สุคำ นาง พรระวี ตันปรียะชญา
  นักบัญชี นักบัญชี
 
  นาง อัมพรพิมพ์ ดวงคำ นายชนพัฒน์ สมนึก
  นักบัญชี นักบัญชี
 
  น.ส. รรัฐยา ลิ้มเจริญ น.ส. นิภาพร เก่งกล้า
  นักบัญชี  
   
  น.ส. นิตยา กันทะยวง  
  นักบัญชี