กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดอบรมโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานโปรแกรมใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561