กปภ.ข.9 ร่วมพิธีเปิด "ทางลอดฟ้าฮ่ามและขัวสรีเวียงพิงค์"