กองแผนและวิชาการ

บุคลากร กองแผนและวิชาการ
นางสาวชมนาถ พรสมผล
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
งานโครงการก่อสร้าง 1 งานโครงการก่อสร้าง 2 งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ
นาย เฉลิมชัย สิงห์ศรี นายมานิตย์ ทำทอง นาย ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน นาย ไกสุด วาณิชยพงศ์
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2 รักษาการหัวหน้างานแผนงาน รักษาการหัวหน้างานแหล่งน้ำ
นาย ปิยะพงษ์ ตานะเศรษฐ น.ส. ภู่ร้อย พูนสุขสันติ นาย ศุภชัย นาคเอี่ยม นาย กฤษฎา ชนะใหญ่
นายช่างโยธา วิศวกร นายช่างโยธา ช่างโยธา
นายดุจพงศ์ ทิพย์ลุ้ย นาง อรัญญา สุขก้อน น.ส. ชนิกานต์ มาลัยวรรณ นายพีระวัฒน์ ปวงคำ
วิศวกร นายช่างโยธา วิศวกร ช่างโยธา
     
นายเจษฎา กลิ่นจันทร์   นาย ศึกษา จันขุน  
ช่างโยธา   นักวิเคราะห์ระบบ  
     
นายวิโรจน์ ตุ้ยวงศ์      
วิศวกร