กองแผนและวิชาการ

บุคลากร กองแผนและวิชาการ
นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
งานโครงการก่อสร้าง 1 งานโครงการก่อสร้าง 2 งานโครงการก่อสร้าง 3 งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ
... นายมานิตย์ ทำทอง นาย วุฒิศักดิ์ ไชยเทพ นาย ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน นาย ไกสุด วาณิชยพงศ์
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3 หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างานแหล่งน้ำ
นายดุจพงศ์ ทิพย์ลุ้ย น.ส. กชพร แสงบุญมี นาย ภูริทัต สุวรรณนารี นาย ศึกษา จันขุน นายพีระวัฒน์ ปวงคำ
วิศวกร วิศวกร วิศวกร นักวิเคราะห์ระบบงาน นายช่างโยธา
นาย สิงห์ทอง จันแก้ว นาง อรัญญา สุขก้อน นาย ราชนูญ เรืองกิจคณิต น.ส. ชนิกานต์ มาลัยวรรณ นาย กฤษฎา ชนะใหญ่
วิศวกร นายช่างโยธา นายช่างโยธา วิศวกร นายช่างโยธา
นาย วิโรจน์ ตุ้ยวงศ์ นาย ศิวดล สายมงคล นาย วรุตม์ วงศ์บิดา นาย ศุภชัย นาคเอี่ยม นาย ณัฐวรท วรรณภีร์
วิศวกร นายช่างโยธา วิศวกร นายช่างโยธา วิศวกร
 
นาย เจษฎา กลิ่นจันทร์ นาย ธงชัย ปัญญาคม นาย ฐาปนพงษ์ แสนหลวงนาม นาย เฉลิมพล คำลือสาย  
นายช่างโยธา นายช่างโยธา นายช่างโยธา นายช่างโยธา  
   
นาย ปิยะพงษ์ ตานะเศรษฐ นาย ดุลยพงษ์ ชยุตพงค์พันธุ์   นาย ศุภวิชญ์ อินทร์ทอง  
นายช่างโยธา วิศวกร   วิศวกร  
     
  นาย กฤษฎา ก๋าคำ   นาย ชัยนันต์ เพียรการ  
  วิศวกร   ช่างโยธา