โครงสร้างผู้บริหาร

  

นายชโยดม กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ

 

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

 

นายวิธร มาเอียด
ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล
ผู้อำนวยการ
กองระบบจำหน่าย

นส.ชมนาถ พรสมผล
ผู้อำนวยการ
กองแผนและวิชาการนางพนิดา เพ็ชรมาก
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทั่วไป  นางสุภพรรณ เงินพลับพลา
ผู้อำนวยการ
กองบัญชีและการเงิน

นายนิรัญ เจริญ
ผู้อำนวยการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
ผู้จัดการ กปภ.สาขา
เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

นายภิญโญ ทิพย์เนตร
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาฮอด

  นายทวีศักดิ์ สุขก้อน
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาสันกำแพง

นายทิวา ระดีรมย์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ริม

นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่แตง

นายเรืองเดช ริกากรณ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาฝาง

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาจอมทอง

นายนิมิตร ปิ่นธานี
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ฮ่องสอน

นายธนพล อัตถวิบูลย์กุล
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่สะเรียง

นายนพดล ปั้นรัตน์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาลำพูน

นายชาคริต จารุเหติ
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาบ้านโฮ่ง

นายอนุชา ศิริบวรเดช
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาลำปาง

นายไกรสร วีระชนม์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเกาะคา

นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเถิน

นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแพร่

นายเกษม นวลดี  
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเด่นชัย

นายอัมรินทร์ สิทธิเกษร
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาร้องกวาง

นายวรชาติ สีหบัณฑ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาน่าน

นายวิชาญ พรมมา
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาท่าวังผา

นายสกลณรงค์ สาลี
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาพะเยา

นางอรวรรณ รัตนจักร์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาจุน

นายกฤช เกษจรัล
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเชียงราย

นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาพาน

นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเทิง

นายชินโชติ สุวรรณเสน
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเวียงเชียงของ

นายพรพจน์ ฑีฆายุ
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่สาย

นายประยูร นวมงาม
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ขะจาน