โครงสร้างผู้บริหาร

  

นายชโยดม กาญจโนมัย

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ

 

นายหลักชัย พัฒนเจริญ

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

 

นายวิธร มาเอียด
ผู้อำนวยการกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ำ

นายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล
ผู้อำนวยการ
กองระบบจำหน่าย

นส.ชมนาถ พรสมผล
ผู้อำนวยการ
กองแผนและวิชาการนางพิมชญา บุญพนานันท์
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทั่วไป  นางพนิดา เพ็ชรมาก
ผู้อำนวยการ
กองบัญชีและการเงิน

นายนิรัญ เจริญ
ผู้อำนวยการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก
ผู้จัดการ กปภ.สาขา
เชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

นายภิญโญ ทิพย์เนตร
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาฮอด

  นายอานุภาพ วัฒนสมบูรณ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาสันกำแพง

นายทิวา ระดีรมย์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ริม

นายทวีศักดิ์ สุขก้อน
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่แตง

นายยุทธนา ศรีวงษ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาฝาง

นายณรงค์ฤทธิ์ คงปาน
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาจอมทอง

นายวรชาติ สีหบัณฑ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ฮ่องสอน

นายวีระพันธ์ จันทร์แสง
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่สะเรียง

นายนพดล ปั้นรัตน์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาลำพูน

นายชาคริต จารุเหติ
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาบ้านโฮ่ง

นายอนุชา ศิริบวรเดช
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาลำปาง

นายไกรสร วีระชนม์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเกาะคา

นายปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเถิน

นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแพร่

นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร  
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเด่นชัย

นายอัมรินทร์ สิทธิเกษร
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาร้องกวาง

นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาน่าน

นายเรืองเดช ริกากรณ์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาท่าวังผา

นายสกลณรงค์ สาลี
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาพะเยา

นางอรวรรณ รัตนจักร์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาจุน

นายกฤช เกษจรัล
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเชียงราย

นายนิมิตร ปิ่นธานี
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาพาน

นายเกษม นวลดี
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเทิง

นายพิตรพิบูลฐ์ คำศรีสุขต์
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาเวียงเชียงของ

นายพรพจน์ ฑีฆายุ
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่สาย

นายประยูร นวมงาม
ผู้จัดการ กปภ.
สาขาแม่ขะจาน