water safty plan กปภ.ข.๙

ทำแบบทดสอบ WSP จากที่ทำงาน

ทำแบบทดสอบ WSP จากที่บ้าน หรือมือถือ

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ.) กระบวนการผลิตน้ำประปา
  ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย
  การเดินเครื่องสูบน้ำดิบและเครื่องสูบจ่ายน้ำประปา
  การเก็บตัวอย่างน้ำในระบบผลิตและระบบจำหน่าย
  การจ่ายคลอรีน
  การทำจาร์เทสต์
  การจ่ายสารส้มหรือ PACl
  การระบายตะกอนโดยใช้เครื่องกวาดตะกอน
  ของบประมาณ
กปภ.สาขาฮอด Flow Chart กปภ.สาขาฮอด
  ประเมินความเสี่ยงฮอด
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาฮอด
กปภ.สาขาสันกำแพง Flow Chart กปภ.สาขาสันกำแพง
  ประเมินความเสี่ยงสันกำแพง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาสันกำแพง
กปภ.สาขาแม่ริม Flow Chart กปภ.สาขาแม่ริม
  ประเมินความเสี่ยงแม่ริม
  ขั้นตอนการผลิตน้ำแม่ริม
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่ริม แม่สา
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่ริม โรงกรองใหม่
กปภ.สาขาแม่แตง Flow Chart กปภ.สาขาแม่แตง
  ประเมินความเสี่ยงแม่แตง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่แตง
กปภ.สาขาแม่ฝาง Flow Chart กปภ.สาขาฝาง
  ประเมินความเสี่ยงฝาง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาฝาง
กปภ.สาขาจอมทอง Flow Chart กปภ.สาขาจอมทอง
  ประเมินความเสี่ยงจอมทอง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาจอมทอง
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน Flow Chart กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน
  ประเมินความเสี่ยงแม่ฮ่องสอน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่ฮ่องสอน
กปภ.สาขาแม่สะเรียง Flow Chart กปภ.สาขาแม่สะเรียง
  ประเมินความเสี่ยงแม่สะเรียง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่สะเรียง
กปภ.สาขาลำพูน Flow Chart กปภ.สาขาลำพูน
  ประเมินความเสี่ยงลำพูน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาลำพูน
กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง Flow Chart กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง
  ประเมินความเสี่ยงบ้านโฮ่ง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาบ้านโฮ่ง
กปภ.สาขาลำปาง Flow Chart กปภ.สาขาลำปาง
  Flow Chart หน่วยบริการเมืองปาน กปภ.สาขาลำปาง
  Flow Chart หน่วยบริการแม่เมาะ กปภ.สาขาลำปาง
  Flow Chart หน่วยบริการแจ้ห่ม กปภ.สาขาลำปาง
  ประเมินความเสี่ยงลำปาง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาลำปาง
กปภ.สาขาเกาะคา Flow Chart กปภ.สาขาเกาะคา
  ประเมินความเสี่ยงเกาะคา
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเกาะคา
กปภ.สาขาเถิน Flow Chart กปภ.สาขาเถิน
  Flow Chart หน่วยบริการสบปราบ กปภ.สาขาเถิน
  Flow Chart หน่วยบริการแม่พริก กปภ.สาขาเถิน
  ประเมินความเสี่ยงเถิน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเถิน
กปภ.สาขาแพร่ Flow Chart กปภ.สาขาแพร่
  ประเมินความเสี่ยงแพร่
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแพร่
กปภ.สาขาเด่นชัย Flow Chart กปภ.สาขาเด่นชัย
  ประเมินความเสี่ยงเด่นชัย
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเด่นชัย
กปภ.สาขาร้องกวาง Flow Chart กปภ.สาขาร้องกวาง
  ประเมินความเสี่ยงร้องกวาง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาร้องกวาง
กปภ.สาขาน่าน Flow Chart กปภ.สาขาน่าน
  ประเมินความเสี่ยงน่าน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาน่าน
กปภ.สาขาท่าวังผา Flow Chart กปภ.สาขาท่าวังผา
  ประเมินความเสี่ยงท่าวังผา
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาท่าวังผา
กปภ.สาขาพะเยา Flow Chart กปภ.สาขาพะเยา
  ประเมินความเสี่ยงพะเยา
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาพะเยา
กปภ.สาขาจุน Flow Chart กปภ.สาขาจุน
  ประเมินความเสี่ยงจุน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาจุน
กปภ.สาขาเชียงราย Flow Chart กปภ.สาขาเชียงราย
  ประเมินความเสี่ยงเชียงราย
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเชียงราย
กปภ.สาขาพาน Flow Chart กปภ.สาขาพาน
  Flow Chart หน่วยบริการแม่ใจ กปภ.สาขาพาน
  ประเมินความเสี่ยงพาน
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาพาน
กปภ.สาขาเทิง Flow Chart กปภ.สาขาเทิง
  ประเมินความเสี่ยงเทิง
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเทิง
กปภ.สาขาเวียงเชียงของ Flow Chart กปภ.สาขาเวียงเชียงของ
  ประเมินความเสี่ยงเวียงเชียงของ
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาเวียงเชียงของ
กปภ.สาขาแม่สาย Flow Chart กปภ.สาขาแม่สาย
  Flow Chart หน่วยบริการห้วยไคร้ กปภ.สาขาแม่สาย
  ประเมินความเสี่ยงแม่สาย
  ผังกระบวนการผลิตน้ำประปาแม่สาย
กปภ.สาขาแม่ขะจาน Flow Chart กปภ.สาขาแม่ขะจาน
  ประเมินความเสี่ยงแม่ขะจาน