รายการโอนเงิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ให้กับเจ้าหนี้บุคคลภายนอก  ประจำงวด วันที่ 10 ธันวาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อผู้รับเงิน จังหวัด-สาขาธนาคาร รายการ เลขที่บัญชี จำนวนเงินที่โอน
1 บจก.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล เชียงใหม่-ท่าแพ จ้างเหมา รปภ.ธ.ค.50 บจก.เมโทรฯ ปปข.9 501-1-51475-7                14,513.34
2 หจก.โฮมรีแพร์ เชียงใหม่-ท่าแพ ท่ออุปกรณ์ 3 ชุด หจก.โฮมฯ ปปข.9,มต,มสร. 501-6-07145-4                22,072.86
3 บจก.ฟ้าไฉ เชียงใหม่-สันป่าข่อย จ้างเหมาซ่อมท่อ 8 ชุด บจก.ฟ้าไฉ ป.มร. 502-0-00565-7                94,847.15
4 หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง เชียงใหม่-สันป่าข่อย ค่ายางรถยนต์ นค-366 ชม.หจก.เฮงสวัสดิ์ ปปข.9 502-1-32370-9                  7,719.10
5 หจก.บุญทวีแม่ริม เชียงใหม่-แม่ริม ค่าน้ำมัน ธ.ค.50 หจก.บุญทวีฯ ป.มร. 515-1-54464-0                11,011.65
6 หจก.เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลาย เชียงใหม่-ถนนสุเทพ จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 หจก.เอ.พีฯ ปปข.9 521-1-13310-2                15,892.00
7 หจก.ทิพย์กันทาคอนสตรั๊คชั่น เชียงใหม่-จอมทอง จ้างเหมาซ่อมท่อ 1 งาน หจก.ทิพย์กันทาฯ ป.จท. 526-0-11736-0                12,870.50
8 บจก.ชิชางคอมพิวเตอร์(ประเทศไทย) เชียงใหม่-ถนนช้างคลาน ค่ากระดาษ,หมึกปริ้นเตอร์ บจก.ชิชางฯ ปปข.9,สกพ. 533-1-29142-2                13,798.94
9 บจก.เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เชียงใหม่-ถนนช้างคลาน คืนประกัน สญ.ปป.เส้นท่อ ป.มสร.บจก.ชม.โฮมฯ ปปข.9 533-6-01993-3             185,992.00
10 หจก.ฝาง2003 เชียงใหม่-ข่วงสิงห์ ท่ออุปกรณ์ 5 ชุด หจก.ฝางฯ ป.ชร. 547-0-08643-7                58,656.64
11 เอ็น ที เอส แพ็คเกจ เชียงใหม่-สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ กล่องขวดน้ำ 1,000 ใบ ร้านเอ็น ทีฯ ปปข.9 554-1-10213-8                12,712.00
รวม      450,086.18
** จำนวนเงินที่โอน  เป็นยอดสุทธิหลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%  และค่าธรรมเนียมโอนเงิน 8 บาท  แล้ว **
รายการโอนเงิน  นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่  ให้กับเจ้าหนี้บุคคลภายนอก  ประจำงวด วันที่ 10 มกราคม 2551
ลำดับที่ ชื่อผู้รับเงิน จังหวัด-สาขาธนาคาร รายการ เลขที่บัญชี จำนวนเงินที่โอน
1 บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น กรุงเทพ-อ่อนนุช ซ่อมเครื่องวัดความขุ่น บจก.ไซแอน ป.แม่แตง 062-1-32887-1                  6,874.00
2 บจก.ไทย เอ็ม.ที วิศวกรรม กรุงเทพ-หนองแขม ท่อคอลัมน์ API5L 2 ชุด หจก.ไทยเอ็มที ป.ทวผ. 191-6-00018-5                10,796.00
3 หจก.สมชัยพานิชลำปาง ลำปาง-ลำปาง ท่ออุปกรณ์ 2 ชุด หจก.สมชัยพานิช ป.ลป. 503-6-05237-4                41,403.50
4 ร้านชื่นชม เชียงราย-เชียงราย ทรายถมซ่อมท่อ ร้านชื่นชม ป.ชร. 504-0-43361-1                22,259.00
5 อู่วัฒนาผ้าเบรค เชียงราย-เชียงราย ตรวจเช็ครถขุด ต-0986 อู่วัฒนาผ้าเบรค ป.ชร. 504-0-43372-7                13,982.60
6 หจก.ที.เค.ที.การประปา แพร่-แพร่ ท่ออุปกรณ์ 2 ชุด หจก.ที เค ที ป.แพร่ ดช. 506-0-11649-2                17,892.70
7 สมชาย ก๊อปปี้ เซอร์วิส แพร่-แพร่ อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร สมชายก๊อปปี้ ป.แพร่ 506-0-34111-9                  6,716.00
8 ร้านน่านจักรกล น่าน-น่าน ซ่อมPumpเทอร์ไบน์ 12 รก. น่านจักรกล ป.น่าน 507-0-16858-4                21,467.00
9 นายโยธิน จำลองพันธุ์ พะเยา-พะเยา จ้างซ่อมท่อ 3 ชุด นายโยธิน ป.พย. 512-0-22711-2                73,442.00
10 หจก.พะเยาคลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส พะเยา-พะเยา จ้างทำความสะอาด รปภ. ธ.ค.50 ป.พย 512-1-59424-0                11,376.52
11 หจก.พะเยาวชิรวิทย์ พะเยา-พะเยา จ้างเหมาซ่อมท่อ หจก.พย.วชิรวิทย์ ป.พย 512-1-94720-8                16,626.00
12 นายสิทธิเดช ใจจุมปา เชียงราย-ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ้างเหมารถแบคโฮชุลอกร่องชักน้ำ นายสิทธิเดช ป.ชร 539-0-02515-6                21,764.00
13 นายวชิระ รัศมีจันทร์ เชียงราย-ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ้างรถขุดซ่อมท่อหน้าหจก.พญาวันเครน นายชิระ ป.ชร 539-0-20355-0                  8,646.50
14 หจก.ลาภจรัสพาณิชย์ ลำปาง-นาก่วม ท่ออุปกรณ์ 3 ชุด หจก.ลาภจรัส ป.ลป. น่าน เทิง 552-1-16666-1                83,416.60
รวม      356,662.42
** จำนวนเงินที่โอน  เป็นยอดสุทธิหลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%  และค่าธรรมเนียมโอนเงิน 16 บาท  แล้ว **
รายการโอนเงินให้กับ ลูกจ้างในสังกัด ปปข.9  ประจำงวด วันที่ 10 มกราคม 2551
ลำดับที่ ชื่อผู้รับเงิน สังกัด รายการ เลขที่บัญชี จำนวนเงินที่โอน
1  นส.พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน   ป.เกาะคา   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.พิชญ์นันท์ ป.กค.   497-0-04070-2                   6,895.00
2  นางดาวรุ่ง ส่างกันจันทร์   ป.เด่นชัย   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นางดาวรุ่ง ป.ดช.   498-0-02877-2                   3,495.00
3  นายสัญชาติ เซ็งสุข   ป.เด่นชัย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสัญชาติ ป.ดช.   498-0-02878-0                   4,995.00
4  นายวิเดช วังผา   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายวิเดช ป.ลป.   500-1-28912-2                 11,102.80
5  น.ส.ศศิธร นิปุณะ   ปปข.9   จ้างเหมางานบัญชี จ/น ธ.ค.50 นส.ศศิธร ปปข.9   502-0-03358-8                   7,195.00
6  นางศรประภา ทิพย์เดโช   ปปข.9   จ้างเหมางาน GIS ธ.ค.50 นางศรประภา ปปข.9   502-0-03969-1                   8,835.00
7  นายพงศธร พิจิตรธรรม   ปปข.9   จ้างเหมางาน GIS ธ.ค.50 นายพงศธร ปปข.9   502-0-03970-5                   8,835.00
8  นายณัฐวุฒิ วงค์คม   ปปข.9   จ้างเหมางานแหล่งน้ำ ธ.ค.50 นายณํฐวุฒิ ปปข.9   502-1-45801-9                   7,195.00
9  น.ส.วรพรรณ ยิ้มสาระ   ปปข.9   จ้างเหมางานธุรการ ธ.ค.50 นส.วรพรรณ ปปข.9   502-1-46052-8                   7,195.00
10  นายประวิน พรมริน   ป.ลำปาง   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายประวิน ป.ลป.   503-0-34087-4                   5,995.00
11  นส.นันทิยา นันไชยกัน   ป.เชียงราย   จ้างเหมางานการเงิน ธ.ค.50 นส.นันทิยา ป.ชร.   504-0-07825-0                   6,795.00
12  นายบุญโรจน์ คีรีแก้ว   ป.เชียงราย   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายบุญโรจน์ ป.ชร.   504-0-07888-9                   5,515.00
13  นายจีรเดช จิตปรีชาญ   ป.เชียงราย   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายจีรเดช ป.ชร.   504-0-07899-4                 11,477.02
14  นายถวิล หมื่นจี้   ป.เทิง   จ้างเหมางานพัสดุ ธ.ค.50 นายถวิล ป.เทิง   504-0-17128-5                   6,795.00
15  นายสุภาพ บุญยอด   ป.เชียงราย   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสุภาพ ป.ชร.   504-0-32884-2                 10,751.35
16  นายมงคล ทักขิณะ   ป.เชียงราย   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายมงคล ป.ชร.   504-0-36801-1                   9,478.21
17  นายสนอง นิยม   ป.เชียงราย   จ้างเหมาซ่อมท่อ ธ.ค.50 นายสนอง ป.ชร.   504-0-43017-5                   5,515.00
18  นายสุกิจ จาอุ๊ด   ป.เชียงราย   รางวัลลักใช้น้ำ,จ้างซ่อมท่อ ธ.ค.50 นายสุกิจ ป.ชร.   504-0-43036-1                 38,706.20
19  นางจตุพร ศรีกร   ป.เชียงราย   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นางจตุพร ป.ชร.   504-0-43048-5                   5,515.00
20  นางปนัดดา เวียงสี   ป.เชียงราย   จ้างเหมางาน Billing ธ.ค.50 นางปนัดดา ป.ชร.   504-0-43140-6                   6,795.00
21  นายพีรัตถพล โสภี   ป.เชียงราย   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายพีรัตถพล ป.ชร.   504-1-72658-2                   6,795.00
22  นายกิตติศักดิ์ กันทะลัน   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายกิตติศักดิ์ ป.มส.   505-0-02221-5                   5,615.00
23  นายณัฐธร จิตสัตยากุล   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายณัฐธร ป.มส.   505-0-02633-4                   5,315.00
24  นายทศพล สุรพรหม   ป.แม่สาย   จ้างเหมาสำรวจประมาณการ ธ.ค.50 นายทศพล ป.มส.   505-0-03811-1                   5,615.00
25  นายสุรินทร์ สิทธิวงค์   ป.แม่สาย   จ้างเหมา รปภ.ธ.ค.50 นายสุรินทร์ ป.มส.   505-0-07341-3                   4,995.00
26  นายประเสริฐ จิตรวิจารณ์   ป.แม่สาย   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายประเสริฐ ป.มส.   505-1-31557-7                   9,018.85
27  นายจิรยุทธิ สุริยะโชติ   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายจิรยุทธ ป.มส.   505-1-32188-7                   4,995.00
28  น.ส.อรอนงค์ ศรีจันทร์   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.อรอนงค์ ป.มส.   505-1-32485-1                   6,635.00
29  นางอโนชา สีพล   ป.ร้องกวาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางอโนชา ป.รก.   506-0-05431-4                   8,608.00
30  นายกฤษดา บุญเกิด   ป.ร้องกวาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายกฤษดา ป.รก.   506-0-07099-9                   8,792.14
31  นางวัชรีรัตน์ แสงจันทร์   ป.แพร่   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นางวัชรีรัตน์ ป.แพร่   506-0-18447-1                   7,195.00
32  นายรัฐภูมิ เครือใจ   ป.แพร่   จ้างเหมางานบริการ 1-10 ธ.ค.50 นายรัฐภูมิ ป.แพร่   506-0-18945-7                   1,828.00
33  นายอุเทน แน่นฟ้า   ป.ร้องกวาง   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายอุเทน ป.รก.   506-0-34015-5                   3,495.00
34  นายสุข วรรณา   ป.ร้องกวาง   จ้างเหมาดูแลสถานที่ ธ.ค.50 นายสุข ป.รก.   506-0-34031-7                   2,995.00
35  นายยก แสงจันทร์   ป.แพร่   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายยก ป.แพร่   506-1-14367-1                   7,719.47
36  นายสมศักดิ์ กับปินะ   ป.ร้องกวาง   จ้างเก็บเงิน พ.ย.50 นายสมศักดิ์ ป.รก.   506-1-35033-2                   5,400.40
37  นายจิรวัฒน์ กลิ่นจันทร์   ป.ร้องกวาง   จ้างเหมางานพัสดุ ธ.ค.50 นายจิรวัฒน์ ป.รก.   506-1-47714-6                   5,995.00
38  นายกิตติคุณ สหวัฒนกิจ   ป.เด่นชัย   จ้างเหมางาน Billing ธ.ค.50 นายกิตติคุณ ป.ดช.   506-1-70658-7                   6,435.00
39  นายอัศวิน วิอุ่น   ป.แพร่   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายอัศวิน ป.แพร่   506-1-87192-8                   9,800.95
40  นายสมหมาย สีสะอาด   ป.แพร่   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสมหมาย ป.แพร่   506-1-87225-8                 14,374.75
41  นายอุเทน ข่มอาวุธ   ป.แพร่   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายอุเทน ป.แพร่   506-1-87313-0                 10,785.01
42  นายธวัช ผาเพียว   ป.แพร่   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายธวัช ป.แพร่   506-1-87329-7                   5,495.00
43  นายอุทัย แสงจันทร์   ป.แพร่   จ้างเหมางานผลิต,ไฟฟ้า 1-10 ธ.ค.50 นายอุทัย ป.แพร่   506-1-88169-9                   2,395.00
44  นายศักดิ์ ตามธรรม   ป.แพร่   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายศักดิ์ ป.แพร่   506-1-88422-1                   4,795.00
45  นส.ศรัญญา มงคลวิสุทธิ์   ป.น่าน   จ้างเหมางาน Billing ธ.ค.50 นส.ศรัญญา ป.น่าน   507-0-20791-1                   6,745.00
46  นายผดุงศักดิ์ สวนทะ   ป.น่าน   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายผดุงศักดิ์ ป.น่าน   507-0-20850-0                 10,710.76
47  นายประสิทธิ์ ปินไชย   ป.น่าน   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายประสิทธิ์ ป.น่าน   507-0-21180-3                 19,795.00
48  นายพีรพงษ์ อุปนันไชย   ป.น่าน   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายพีรพงษ์ ป.น่าน   507-0-22527-8                   6,435.00
49  ด.ต.ชูศักดิ์ ไชยเทพ   ป.ท่าวังผา   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 ด.ต.ชูศักดิ์ ป.ทวผ.   507-0-45802-7                   5,380.60
50  นายจิตรกร พรมมีเดช   ป.ท่าวังผา   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายจิตรกร ป.ทวผ.   507-0-48061-8                   5,806.30
51  นายธนพงษ์ เรือนปัน   ป.น่าน   จ้างเหมางาน Billing ธ.ค.50 นายธนพงษ์ ป.น่าน   507-0-51831-3                   6,645.00
52  นายชัยอนันต์ มูลเมือง   ป.น่าน   จ้างเหมา รปภ.ธ.ค.50 นายชัยอนันต์ ป.น่าน   507-0-51930-1                   5,245.00
53  นายวิวัฒน์ จิณะแสน   ป.ท่าวังผา   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายวิวัฒน์ ป.ทวผ.   507-0-52099-7                   4,628.20
54  นายวินัย โพธิรินทร์   ป.ท่าวังผา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวินัย ป.ทวผ.   507-0-52105-5                   4,995.00
55  นายวัน มีบุญ   ป.ท่าวังผา   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายวัน ป.ทวผ.   507-0-52184-5                   4,995.00
56  นายวิบูลย์ มูลเมือง   ป.น่าน   จ้างเหมา รปภ.ธ.ค.50 นายวิบูลย์ ป.น่าน   507-1-26321-1                   5,245.00
57  นายสำราญ แก้วอินแสง   ป.น่าน   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายสำราญ ป.น่าน   507-1-94416-2                   5,245.00
58  นส.ณุชจนาฏ ปัวน้อย   ป.น่าน   จ้างเหมางานรับ-จ่าย ธ.ค.50 นส.ณุชจนาฎ ป.น่าน   507-1-98235-8                   5,645.00
59  นางจันทนา ทัดชัย   ป.แม่ฮ่องสอน   จ้างเหมางานธุรการ ธ.ค.50 นางจันทนา ป.มฮส.   508-1-26091-6                   5,935.00
60  นายสุรเชษฐ์ ระวังศรี   ป.แม่ฮ่องสอน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุรเชษฐ์ ป.มฮส.   508-1-34414-1                   6,795.00
61  นายวีรวันต์ ภาพพิภพ   ป.แม่ฮ่องสอน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวีรวันต์ ป.มฮส.   508-1-37586-1                   5,995.00
62  นายอัศวิน เป็งมัชยา   ป.แม่ฮ่องสอน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอัศวิน ป.มฮส.   508-1-49322-8                   2,188.50
63  นายสุรพล เลาเงิน   ป.แม่ฮ่องสอน   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายสุรพล ป.มฮส.   508-1-49323-6                   5,465.00
64  นางสมศรี เป็งปัญญา   ป.แม่สะเรียง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางสมศรี ป.มฮส.   509-0-00404-8                 17,864.50
65  นางยุพิน ชื่นดวง   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมางานบัญชี ธ.ค.50 นางยุพิน ป.มสร.   509-0-18168-3                   5,845.00
66  นายวสันต์ บุญทิพย์   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายวสันต์ ป.มสร.   509-0-18396-1                   6,371.00
67  นายศักดิ์สยาม ปวงคำคง   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายศักดิ์สยาม ป.มสร.   509-0-18399-6                   6,635.00
68  นายทศพร ไหลทุ่ง   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายเทพพร ป.มสร.   509-0-18413-5                   4,995.00
69  นายสุรศักดิ์ ชื่นดวง   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมาผลิตน้ำ ธ.ค.50 นายสุรศักดิ์ ป.มสร.   509-1-54181-0                   6,503.00
70  นายอิทธิพล แข็งแรง   ป.แม่สะเรียง   จ้างเหมาช่างไฟฟ้า ธ.ค.50 นายอิทธิพล ป.มสร.   509-1-61777-9                   6,275.00
71  นายสุวัฒน์ พลเวียง   ป.ลำพูน   จ้างเก็บเงิน พ.ย.50 นายสุวัฒน์ ป.ลพ.   511-0-13418-9                   7,287.83
72  นางนิตยา สมอุทัย   ป.ลำพูน   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นางนิตยา ป.ลพ.   511-0-22588-5                   4,495.00
73  นายยงยุทธ ภูเวียง   ป.ลำพูน   จ้างเก็บเงิน พ.ย.50 นายยงยุทธ ป.ลพ.   511-0-31734-8                 12,518.00
74  น.ส.วรินทร วัชรกุลปรีชาชาติ   ป.ลำพูน   จ้างเหมางานอำนวยการ 1-10 ธ.ค.50 นส.วรินทร ป.ลพ.   511-0-34799-9                   2,395.00
75  น.ส.สุรัสวดี ลายนารี   ป.ลำพูน   จ้างเก็บเงิน พ.ย.50 นส.สุรัสวดี ป.ลพ.   511-0-38403-7                   7,401.44
76  นายคำปวน สมอุทัย   ป.ลำพูน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายคำปวน ป.ลพ.   511-0-42721-6                   5,495.00
77  นายชินวัตร ยศเวียง   ป.ลำพูน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายชินวัตร ป.ลพ.   511-0-43379-8                   5,995.00
78  น.ส.วรวรรณ รูปประดิษฐ์   ป.ลำพูน   จ้างเหมางานพัสดุ ธ.ค.50 นส.วรวรรณ ป.ลพ.   511-0-43388-7                   6,395.00
79  นายอภิวัฒน์ บุญมา   ป.ลำพูน   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายอภิวัฒน์ ป.ลพ.   511-0-43405-0                   5,995.00
80  ส.ต.อ.โอวาท ทาใจ   ป.ลำพูน   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 ส.ต.อ.โอวาท ป.ลพ.   511-1-82256-9                   4,991.28
81  นายวีรพงษ์ ระวังทรัพย์   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวีรพงษ์ ป.พย.   512-0-04547-2                   5,745.00
82  นส.ชุมพูนุช ซุยหลวง   ป.พะเยา   จ้างเหมางานธุรการ ธ.ค.50 นส.ชมพูนุช ป.พย.   512-0-16414-5                   5,745.00
83  นายกฤษดา อุบลจิตร   ป.พะเยา   จ้างเหมางานจัดเก็บ ธ.ค.50 นายกฤษดา ป.พย.   512-0-23875-0                   5,745.00
84  นายวัชรา สุวรรณรัตน์   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวัชรา ป.พย.   512-0-23877-7                   5,745.00
85  นายวิศิษฐ ธรรมชัยกุล   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวิศิษฐ ป.พย.   512-0-23885-8                   5,745.00
86  นายอนันต์ ภักดี   ป.พะเยา   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายอนันต์ ป.พย.   512-0-23890-4                   1,206.76
87  นายวิวัฒน์ ชุ่มวงศ์   ป.พะเยา   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายวิวัฒน์ ป.พย.   512-0-23950-1                 26,522.05
88  นายวรชัย ผาสุข   ป.จุน   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายวรชัย ป.จุน   512-0-24098-4                   3,995.00
89  นายเมือง เมืองมา   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายเมือง ป.พย.   512-1-44312-9                   5,745.00
90  นายชัยพงษ์ รักชาติ   ป.พะเยา   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายชัยพงษ์ ป.พย.   512-1-76758-7                 20,804.80
91  นายสุริยา โกสม   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุริยา ป.พย.   512-1-80510-1                   5,745.00
92  นส.รัชฎาภรณ์ ระวังทรัพย์   ป.พะเยา   จ้างเหมางานจัดเก็บ ธ.ค.50 นส.รัชฎาภรณ์ ป.พย.   512-1-88014-6                   5,995.00
93  นายสิทธิชัย ธรรมชัยกุล   ป.พะเยา   จ้างเหมางาน GIS ธ.ค.50 นายสิทธิชัย ป.พย.   512-1-91650-7                   8,835.00
94  น.ส.ภัคธีมา ขาวนวล   ป.บ้านโฮ่ง   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.ภัคธีมา ป.บฮ.   514-0-08985-8                   6,635.00
95  นายสุเมธ อินทรหะ   ป.แม่แตง   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นายสุเมธ ป.มต.   515-0-11568-1                   5,495.00
96  นายประสงค์ สุวรรณ   ป.แม่แตง   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายประสงค์ ป.มต.   515-0-11574-6                   4,995.00
97  นายประวิทย์ สุวรรณ   ป.แม่แตง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายประวิทย์ ป.มต.   515-0-11575-4                   4,795.00
98  นายบุญมา สุริวงศ์   ป.แม่แตง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายบุญมา ป.มต.   515-0-11610-6                   4,995.00
99  นายอนุพงษ์ ยศเดช   ป.แม่แตง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอนุพงษ์ ป.มต.   515-0-11611-4                   5,395.00
100  นายปรีชา พิเชฐกุลสัมพันธ์   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายปรีชา ป.มร.   515-0-11775-7                   5,645.00
101  นายอรรถพล สัตย์มี   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอรรถพล ป.มร.   515-0-11783-8                   5,445.00
102  นายเจริญ ศรีไหม   ป.แม่ริม   จ้างเหมา รปภ.ธ.ค.50 นายเจริญ ป.มร.   515-0-11784-6                   5,245.00
103  นายชุติพงษ์ ใจมุข   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายชุติพงษ์ ป.มร.   515-0-11792-7                   5,445.00
104  นายสมมุติ ผิวบาง   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสมมุติ ป.มร.   515-1-08509-3                   5,995.00
105  นางวาริน จันทรวัชร   ป.แม่ริม   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางวาริน ป.มร.   515-1-29751-1                 10,644.92
106  นายไพโรจน์ แก้วก้อ   ป.แม่แตง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายไพโรจน์ ป.มต.   516-0-13263-5                   4,995.00
107  นายพัฒนา พัฒนะ   ป.เถิน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายพัฒนา ป.เถิน   518-0-48669-6                   5,945.00
108  นายวิกิจจา ต๊ะคิงษา   ป.เถิน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวิกิจจา ป.เถิน   518-0-51016-3                   5,945.00
109  นายศุภพงษ์ จอมดวง   ป.เถิน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายศุภพงษ์ ป.เถิน   518-1-14854-9                   5,945.00
110  น.ส.นพมาศ รังแก้ว   ป.เถิน   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.นพมาศ ป.เถิน   518-1-39560-0                   7,195.00
111  นายสุรวุฒิ แสงสว่าง   ป.เถิน   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายสุรวุฒิ ป.เถิน   518-1-40722-6                   5,445.00
112  นายสุรชัย เมืองวงค์   ป.สันกำแพง   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายสุรชัย ป.สกพ.   519-0-07869-8                   5,795.00
113  นายสุพรชัย ชาติสุวรรณ   ป.สันกำแพง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุพรชัย ป.สกพ.   519-0-11047-8                   5,315.00
114  นายประมวล แซ่ฮุ้น   ป.สันกำแพง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายประมวล ป.สกพ.   519-0-11118-0                   5,095.00
115  นายพัฒนพงษ์ ใจยอด   ป.สันกำแพง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายพัฒนพงษ์ ป.สกพ.   519-1-34289-5                   5,595.00
116  นายนพดล แก้วประภา   ป.สันกำแพง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายนพดล ป.สกพ.   519-1-34290-9                 14,894.50
117  นายอภิชาติ มาอุด   ป.สันกำแพง   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายอภิชาติ ป.สกพ.   519-1-36327-2                   5,315.00
118  นางพรระวี ตันปรียะชญา   ปปข.9   จ้างเหมางานบัญชี จ/น นางพรระวี ปปข.9   520-1-34307-4                   6,795.00
119  นายอำนาจ ทำบุญ   ป.พาน   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายอำนาจ ป.พาน   522-0-13682-8                 18,176.35
120  นายนพดล พงษ์ยะปานันท์   ป.จุน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายนพดล ป.จุน   523-0-05310-0                   4,795.00
121  นายรามีนรภัทร์ อริยะศิลป์   ป.จุน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายรามีนรภัทร์ ป.จุน   523-0-06592-3                   4,995.00
122  นส.เพียรผจง มาแดง   ป.จุน   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.เพียรผจง ป.จุน   523-1-37472-5                   4,795.00
123  นางกาญจนา เงินพะช่อ   ป.จอมทอง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางกาญจนา ป.จท.   526-0-09262-7                 12,285.85
124  น.ส.ผกามาศ ฝั้นติ๊บ   ป.ฮอด   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.ผกามาศ ป.ฮอด   526-0-12341-7                   7,195.00
125  นายขบวน ทนเถื่อน   ป.ฮอด   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายขบวน ป.ฮอด   526-0-15640-4                 10,969.15
126  นายสุพจน์ ปาทะ   ป.ฮอด   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุพจน์ ป.ฮอด   526-0-16767-8                   5,515.00
127  นางทินประภา เพียงจันทร์   ป.จอมทอง   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นางทินประภา ป.จท.   526-0-16768-6                   2,995.00
128  นายนำชัย อินต๊ะปาน   ป.ฮอด   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายนำชัย ป.ฮอด   526-0-16820-8                   5,515.00
129  นายธนาคาร กรุงหิรัญ   ป.จอมทอง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายธนาคาร ป.จท.   526-0-16840-2                   6,795.00
130  นายอาสา พิทาคำ   ป.จอมทอง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอาสา ป.จท.   526-0-17188-8                   4,995.00
131  นายสุเทพ ชุมภูศรี   ป.จอมทอง   จ้างเหมาช่างโยธา ธ.ค.50 นายสุเทพ ป.จท.   526-1-40906-3                   6,795.00
132  นายสามารถ สุดใจ๋   ป.ฮอด   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายสามารถ ป.ฮอด   526-1-42722-3                   6,870.55
133  นายทศพล เอกกุล   ป.จอมทอง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายทศพล ป.จท.   526-1-43237-5                   6,235.00
134  นายธีระศักดิ์ หมื่นคิด   ป.แม่ขะจาน   จ้างอ่านมาตร,เก็บเงิน ธ.ค.50 นายธีระศักดิ์ ป.มขจ.   530-0-02618-2                   9,620.77
135  นายอรรถสิทธิ์ จันทร์แก้ว   ป.แม่ขะจาน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอรรถสิทธิ์ ป.มขจ.   530-0-04558-6                   4,995.00
136  นายธนวัฒน์ เรือนทิพย์   ป.แม่ขะจาน   จ้างเหมางานพัสดุ ธ.ค.50 นายธนวัฒน์ ป.มขจ.   530-0-06323-1                   6,795.00
137  นส.นวลจันทร์ จันทร์ติ๊บ   ป.แม่ขะจาน   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นส.นวลจันทร์ ป.มขจ.   530-1-22286-4                   6,795.00
138  นายเพิ่ม เกิดมูล   ป.แม่ขะจาน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายเพิ่ม ป.มขจ.   530-1-22532-4                   6,795.00
139  นายกระจ่าง มาคุณ   ป.แม่ขะจาน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายกระจ่าง ป.มขจ.   530-1-22544-8                   6,235.00
140  นส.ประกายดาว เหล็กแหลม   ป.ฝาง   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นส.ประกายดาว ป.ฝาง   532-0-02172-0                   6,595.00
141  นายประจวบ แสนเป็ง   ป.ฝาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายประจวบ ป.ฝาง   532-0-06728-3                 11,273.57
142  นายสุเทพ โสภา   ป.ฝาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุเทพ ป.ฝาง   532-0-13541-6                   5,355.00
143  นายบรรจง ธิใจ   ป.ฝาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายบรรจง ป.ฝาง   532-0-13544-0                   5,295.00
144  นายเสกสรร สีดา   ป.ฝาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายเสกสรร ป.ฝาง   532-0-13550-5                   5,355.00
145  นายธรรมรัตน์ ปฐมรังษิยังกุล   ป.ฝาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายธรรมรัตน์ ป.ฝาง   532-0-13551-3                   6,595.00
146  นายสมศักดิ์ พานจันทร์   ป.ฝาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสมศักดิ์ ป.ฝาง   532-0-13591-2                   2,019.55
147  นายพันธ์ศักดิ์ โปธา   ป.ฝาง   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายพันธ์ศักดิ์ ป.ฝาง   532-1-33382-3                   6,595.00
148  นายนพดล จักษุแก้ว   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายนพดล ป.มร.   533-0-02266-5                   4,995.00
149  นายโกวิทย์ ลาปา   ป.จุน   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายโกวิทย์ ป.จุน   534-0-06866-8                 12,368.02
150  นายสุรบดี ใจกล้า   ป.จุน   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสุรบดี ป.จุน   534-0-14542-5                   4,995.00
151  นางอำนวยพร บัวติ๊บ   ป.เทิง   จ้างอ่านมาตร,เก็บเงิน ธ.ค.50 นางอำนวยพร ป.เทิง   534-0-16645-7                 11,821.54
152  นายสำราญ ม่อนจ้อย   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสำราญ ป.มส.   535-0-03881-8                   5,315.00
153  นายอานันท์ ห้าวหาญ   ป.แม่สาย   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายอานันท์ ป.มส.   535-0-08526-3                   8,984.20
154  นายสองเมือง คุณยศยิ่ง   ป.แม่สาย   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสองเมือง ป.มส.   535-1-20781-8                 10,127.65
155  นายธันวา ศรีตะบุตร   ป.ลำปาง   จ้างเหมางาน GIS ธ.ค.50 นายธันวา ป.ลป.   536-0-00216-6                   8,835.00
156  นายสิทธิชัย เรือนปิวัง   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสิทธิชัย ป.ลป.   536-0-01760-0                   5,195.00
157  นายชูศักดิ์ ขจรคำ   ป.ลำปาง   จ้างเหมาตัด-ประสานมาตร ธ.ค.50 นายชูศักดิ์ ป.ลป.   536-0-04435-7                   4,945.00
158  นายนวพล สุวรรณเสน   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายนวพล ป.ลป.   536-0-10201-2                   6,395.00
159  นายปรีชา จิตรากูล   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายปรีชา ป.ลป.   536-0-10476-7                   8,684.72
160  นายอุทัย ไหวคิด   ป.ลำปาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายอุทัย ป.ลป.   536-0-14072-0                   7,509.10
161  นายศราวุฒิ วงค์เวียน   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายศราวุฒิ ป.ลป.   536-0-20151-7                   5,195.00
162  นายอุเทน กันฑะมาศ   ป.พะเยา   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอุเทน ป.พย.   536-0-27956-7                   5,745.00
163  ว่าที่ รต.หญิง อโณดาษ โกมลวัต   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานธุรการ ธ.ค.50 ว่าที่ รตญ.อโณดาษ ป.ลป.   536-0-28118-9                   4,745.00
164  นายวานิช สุยะพันธ์   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายวานิช ป.ลป.   536-0-28193-6                   5,095.00
165  นายภัคคินัย นะสุข   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายภัคคินัย ป.ลป.   536-0-28254-1                   4,745.00
166  นายบุญธรรม กาวี   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายบุญธรรม ป.ลป.   536-0-28331-9                   4,945.00
167  นายแก้วมา กูลพรหม   ป.ลำปาง   จ้างเหมาดูแลสถานีเพิ่มแรงดัน ธ.ค.50นายแก้วมา ป.ลป.   536-0-28340-8                   4,745.00
168  นางจารุวรรณ เตชะสีบ   ป.ลำปาง   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นางจารุวรรณ ป.ลป.   536-0-28350-5                   2,995.00
169  นายอุดมเดช ชัยสิทธิ์   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายอุดมเดช ป.ลป.   536-0-28363-7                   4,745.00
170  นส.อรัญญา ปากกล้า   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นส.อรัญญา ป.ลป.   536-0-28369-6                   4,247.05
171  นางสุรีย์ พิชญกุล   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางสุรีย์ ป.ลป.   536-0-28415-3                   9,385.15
172  นายชัยพร ขันคำหมุด   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายชัยพร ป.ลป.   536-1-32068-4                   8,937.17
173  นายสุเทพ วงค์บาง   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสุเทพ ป.ลป.   536-1-47636-6                 10,845.40
174  นายนรากร วงค์บาง   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายนรากร ป.ลป.   536-1-53785-3                   9,325.75
175  นายสมหมาย เตรียมแรง   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายสมหมาย ป.ลป.   536-1-56434-6                   9,090.62
176  นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีธรรม   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายเปี่ยมศักดิ์ ป.ลป.   536-1-61819-5                   4,945.00
177  นายสุทัศน์ แสงทวีชัย   ป.ลำปาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายสุทัศน์ ป.ลป.   536-1-65039-0                   7,719.97
178  นายวิรุฬ เครือนพรัตน์   ป.ลำปาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายวิรุฬ ป.ลป.   536-1-70314-1                   8,875.30
179  นายสินชัย แสงทวีชัย   ป.ลำปาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายสินชัย ป.ลป.   536-1-81951-4                   8,417.92
180  นายกิตติราช ไชยมงคล   ป.ลำปาง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายกิตติราช ป.ลป.   536-1-83917-5                   4,745.00
181  นายบุญรักษ์ แก้วทอง   ป.ลำปาง   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นายบุญรักษ์ ป.ลป.   536-1-85178-7                   9,573.25
182  นายวันชัย สุภัทร์วัน   ป.ลำปาง   จ้างอ่านมาตร ธ.ค.50 นายวันชัย ป.ลป.   536-1-86400-5                   7,414.06
183  นายนิกรพันธ์ ของดีงาม   ป.เชียงราย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายนิกรพันธ์ ป.ชร.   539-1-28637-9                   6,795.00
184  นางรุ่งอรุณ เจริญพร   ป.แม่สาย   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 นางรุ่งอรุณ ป.มส.   546-1-08859-7                   7,217.05
185  นายปฏิวัติ ชัยศิลปิน   ป.แม่สาย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายปฏิวัติ ป.มส.   546-1-16008-5                   6,435.00
186  นายสุรพงษ์ ชัยมงคล   ป.แม่ริม   จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.50 นายสุรพงษ์ ป.มร.   547-1-31382-8                   5,445.00
187  นายวชิระ วงค์สา   ป.เกาะคา   จ้างเหมางานบำรุงสถานที่ ธ.ค.50 นายวชิระ ป.กค.   552-0-10619-3                   5,295.00
188  นายสุทธิกาญจน์ ไชยสาร   ป.เกาะคา   จ้างเหมางานอำนวยการ ธ.ค.50 นายสุทธิกาญจน์ ป.กค.   552-0-10620-7                   6,395.00
189  นายวรเชษฐ์ ตื้อยศ   ป.เกาะคา   จ้างเหมางานบริการ ธ.ค.50 นายวรเชษฐ์ ป.กค.   552-0-10650-9                   5,295.00
190  นายยศกร ปวนแก้วหาญ   ป.ลำปาง   จ้างเหมาดูแลสถานีเพิ่มแรงดัน ธ.ค.50 นายยศกร ป.ลป.   552-0-10670-3                   3,495.00
191  นายศุภนิมิต หล้าคำมูล   ป.แม่ริม   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายศุภนิมิตร ป.มร.   553-0-06280-6                   5,445.00
192  นายอัมรินทร์ ตุรงค์สมบูรณ์   ป.เทิง   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายอัมรินทร์ ป.เทิง   595-0-05064-9                   6,795.00
193  นายสถาพร มะโนวรรณา   ป.เชียงราย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายสถาพร ป.ชร.   595-0-05673-6                   6,795.00
194  นายคณิน มณีวงค์   ป.เชียงราย   จ้างเหมางานผลิต ธ.ค.50 นายคณิน ป.ชร.   595-0-05719-8                   6,795.00
195  ส.ต.ต.วรวิทย์ ยาวิชัย   ป.น่าน   จ้างเก็บเงิน ธ.ค.50 ส.ต.ต.วรวิทย์ ป.น่าน   695-0-00745-0                 43,654.00
รวม   1,399,851.30
** จำนวนเงินที่โอน  เป็นยอดสุทธิหลังจากหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%  และค่าธรรมเนียมโอนเงิน 5 บาท แล้ว **
จัดทำโดย กองบัญชีและการเงิน ปปข.9
หากมีข้อสงสัยในการโอนเงิน โปรดติดต่อ 053 - 352012 ต่อ 1110