ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงาน : สำนักงานประปาเชียงราย
ที่อยู่ : 1120 ถ.ไกรสรสิทธิ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-1655
โทรสาร : 0-5371-3008
E-Mail : 5510231@pwa.co.th
ผู้จัดการประปา :  

 

 

 

 

 

 นายธงชัย  เหลี่ยมไพศาล

 

หน่วยบริการ กำลังการผลิต

(ลบ.ม./ชม.)

แหล่งน้ำดิบ พื้นที่การให้บริการ
แม่ข่ายเชียงราย

1,000

แม่น้ำกก

ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองเชียงรายและโดยรอบ

ผลการดำเนินงาน