กองบริหารทั่วไป

บุคลากร กองบริหารทั่วไป
นางพนิดา เพ็ชรมาก
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
งานธุรการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน งานกฎหมายและนิติกรรม งานทรัพยากรบุคคล
น.ส. สุภาพร พิบูลย์เวช นาง ธัญลักษณ์ สายปินตา นาย วันวลิต วุฒินาม นาง วรวรรณ คงปาน
หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรม หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
นาย ธนากร ลอมศรี นาง อรัญญา จันทศรีสวัสดิ์ นาย กิตติกร ทองไหล น.ส. ศิริลักษณ์ สุขจรัญ
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานพัสดุ นิติกร นักบริหารงานทั่วไป
น.ส.พิชญ์นันท์ จันทร์ศุภเสน นาง วงศ์ดาว บุตรศรี นาย สวรินทร์ เสาวคนธ์ นายชลันธร ทองรส
นักบริหารงานทั่วไป นักบัญชี นิติกร บุคลากร
นาย อธิราช บุตรศรี น.ส. ศิริธร เข็มทอง นาย สุเมธ กรสุรัตน์ น.ส.วรวรรณ รูปประดิษฐ์
นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป
นาย พรศักดิ์ โพธิยอง นาย ชาติชาย ว่องไว นายสุกฤษฏิ์ สิริพงศ์เศรษฐ์ นาย ฐิฏิณัฏฐ์ คำก๋อง
ช่างฝีมือ พนักงานพัสดุ   นักบริหารงานทั่วไป
 
น.ส. ชนมพรรษา จันทร์ศุภเสน น.ส.กิตติกานต์ พรมปัญญา   น.ส. ศิลาลัย วงศ์รัตนาวิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป   นักบริหารงานทั่วไป
   
  น.ส. พิกุล สามนนถี   น.ส.พัชรี สุรินต๊ะ
  นักบัญชี   นักบริหารงานทั่วไป
     
  นายอัฑฒ์ธนวินท์ วงศ์อาษา