กองบัญชีและการเงิน

 

  บุคลากร กองบัญชีและการเงิน  
   
  นาง สุภพรรณ เงินพลับพลา  
  ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน  
งานการเงิน งานประมวลบัญชี งานบัญชีเจ้าหนี้
น.ส. กมลวรรณ อินขาล น.ส.อิฑยา จิตประเสริฐ น.ส. นิตยา ตาสีมูล
หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานประมวลบัญชี หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
นางศศิธร ทองสอง น.ส. จะเร ชุมกูล น.ส. เบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์
นักบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
น.ส. อรพินท์ อินต๊ะเปียง น.ส. ทักษพร สุคำ นาง ดารารัตน์ แสนใบ
นักบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
น.ส. นิภาพร เก่งกล้า นาง กัลยา ประไพร์ นาง พรระวี ตันปรียะชญา
พนักงานบัญชี นักบัญชี นักบัญชี
น.ส.ปุณณภา บัวคลี่ น.ส. นิตยา กันทะยวง นายชนพัฒน์ สมนึก
พนักงานธุรการ นักบัญชี นักบัญชี
 
  น.ส. รรัฐยา ลิ้มเจริญ น.ส.ทิพวัลย์ สุระอาษา
  นักบัญชี นักบัญชี
 
  นาง อัมพรพิมพ์ ดวงคำ น.ส.ดรุณประภา​ สมคำหล้า​
  นักบัญชี นักบัญชี
   
  นางภัทรานิษฐ์ บัวคำ  
  นักบัญชี