กองแผนและวิชาการ

บุคลากร กองแผนและวิชาการ
นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
งานโครงการก่อสร้าง 1 งานโครงการก่อสร้าง 2 งานโครงการก่อสร้าง 3 งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ
นายสิงห์ทอง จันแก้ว นายมานิตย์ ทำทอง นายดุจพงศ์ ทิพย์ลุ้ย นาย ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน นาย ไกสุด วาณิชยพงศ์
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2 หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3 หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างานแหล่งน้ำ
นายวิโรจน์ ตุ้ยวงศ์ น.ส. กชพร แสงบุญมี นาย ภูริทัต สุวรรณนารี นาย ศึกษา จันขุน นายณัฐวรท วรรณภีร์
วิศวกร 7 วิศวกร 7 วิศวกร 7 นักวิเคราะห์ระบบงาน 7 วิศวกร 6
นายอภิวัฒน์ เตจ๊ะ นายบดินทร์ บุณยนฤธี นายวรุตม์ วงศ์บิดา น.ส. ชนิกานต์ มาลัยวรรณ นายกษิดิส วรรณกลาง
วิศวกร 6 วิศวกร 5 วิศวกร 5 วิศวกร 7 นายช่างโยธา 6
นายปิยะพงษ์ ตานะเศรษฐ นายกฤษฎา ก๋าคำ นายราชนูญ เรืองกิจคณิต นาย ศุภชัย นาคเอี่ยม นายสุรศักดิ์ แพงยอด
นายช่างโยธา 7 วิศวกร 4 นายช่างโยธา 6 นายช่างโยธา 7 วิศวกร 4
   
นายเจษฎา กลิ่นจันทร์ นายดุลยพงษ์ ชยุตพงค์พันธุ์   นาย เฉลิมพล คำลือสาย  
นายช่างโยธา 6 วิศวกร   นายช่างโยธา 6  
     
  นางอรัญญา สุขก้อน   นาย ศุภวิชญ์ อินทร์ทอง  
  นายช่างโยธา 6   วิศวกร  
       
  นายศิวดล สายมงคล      
  นายช่างโยธา 6      
       
  นายธงชัย ปัญญาคม      
  นายช่างโยธา 6