การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและกลยุทธ์การสื่อสาร PR 4.0