กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนิรัญ เจริญ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประมวลข้อมูล งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
น.ส. รุ่งนภา ส่งมหาชัย นายชวลิต อรรถาชิต
หัวหน้างานประมวลข้อมูล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
น.ส.กรณี ทิพย์วิมลสรร น.ส.กมเลศ วรธาดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุรเชษฐ์ ระวังศรี นางจิตราวดี จันขุน
พนักงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.วิจิตรา สุภาแสน นายศักดิ์นริน อินทะจักร์
นักวิเคราะห์ระบบงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ไวทยา จำนงสุทธเสถียร นายชาตรี ขาวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุทธินันทร์ เปี้ยอุด น.ส.พินพิไล วงค์คำแดง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ