การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแผนโครงการ "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง"