การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาส การประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ 40 ปี