กปภ.ข.9 จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า