ประชุมคณะทำงานจัดทำเครื่องมือและแผน Promotion & Bulk Sale