ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ