การประปาส่วนภูมิภาคร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์จัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ