การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และ เขต 10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562