การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน,สาขาเทิง และสาขาจุน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562