การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองและสาขาฮอด ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2562