การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)