การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)