การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จัดงานสระเกล้าดำหัว(รดน้ำดำหัว) ประจำปี 2562