การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการในการเข้าตรวจประเมินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2562