กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

 

บุคลากร กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
นายวิธร มาเอียด
ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต งานบำรุงรักษา
น.ส.ธีรทรัพย์ ปฐมรังษิยังกุล น.ส.ปณิชา ปลอดภัย น.ส.อัญชลี พงษ์ซื่อสัตย์ นายสมควร ทาปิน นายจีรวัฒน์ มุกดา
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมผลิต หัวหน้างานบำรุงรักษา
น.ส.ณิชา เอมชุ่มรส นายณรงค์ศักดิ์ สารใจ นายนนทกร ติ๊บมาใจ นายอำพล กะสุข นายวิชัย เตชะมหพันธ์
นักวิทยาศาสตร์  7 นักวิทยาศาสตร์  7 นักวิทยาศาสตร์ 6 วิศวกร 7 วิศวกร 7
น.ส.ธนิษฐา มาลัยวรรณ น.ส.โยษิตา โตเสาวลักษณ์ น.ส.พัชรีภรณ์ จีราพันธุ์ ว่าที่ รต.ชุติพนธ์ รังรองธานินทร์ นางสุดา กุลนา
นักวิทยาศาสตร์  7 นักวิทยาศาสตร์  6 นักวิทยาศาสตร์ 5 นายช่างไฟฟ้า 6 พนักงานพัสดุ 5
 
น.ส.ธนิดา อนุรักษ์ นายพิทักษ์ มูลวิไชย   นายณรงค์ศักดิ์ ทองสอง นายวรศิลป์ สาสาร
นักวิทยาศาสตร์ 7 นักวิทยาศาสตร์ 5   นายช่างไฟฟ้า 6 นายช่างเครื่องกล 7
   
น.ส.เชิญขวัญ พื้นดี     นายนพดล ไชยรังษี นายชาตรี มั่นโหมด
นักวิทยาศาสตร์ 7     วิศวกร 6 นายช่างไฟฟ้า 6
     
น.ส.ปุณยวีร์ วงศ์สุนทร       นายพิพัฒน์พงศ์ อรัณยะนาค
นักวิทยาศาสตร์  5       วิศวกร 6
       
        นายเอกกุล คำชนะ
        วิศวกร 6
       
        นายวีรชาติ ปัณสุวรรณ์
        นายช่างไฟฟ้า 5