การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562