หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองแผนและวิชาการ

นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกอง

งานแผนงาน

นายไกสุด วาณิชยพงศ์
หัวหน้างาน
นายศุภชัย นาคเอี่ยม
นายช่างโยธา
นายศึกษา จันขุน
นักวิเคราะห์ระบบงาน
นางสาวชนิกานต์ มาลัยวรรณ
วิศวกร
นางสาวธนิตา เกียรติการัณย์
เศรษฐกร
นายศุภวิชญ์ อินทร์ทอง
วิศวกร

งานแหล่งน้ำ

นายณัฐวรท วรรณภีร์
หัวหน้างาน
นายกษิดิส วรรณกลาง
นายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ แพงยอด
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 1

นายสิงห์ทอง จันแก้ว
หัวหน้างาน
นายปิยะพงษ์ ตานะเศรษฐ
นายช่างโยธา
นายเจษฎา กลิ่นจันทร์
นายช่างโยธา
นายอภิวัฒน์ เตจ๊ะ
วิศวกร
นายธันยวัฒน์ สุขเกษม
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 2

นายมานิตย์ ทำทอง
หัวหน้างาน
นางสาวกชพร แสงบุญมี
วิศวกร
นางอรัญญา สุขก้อน
นายช่างโยธา
นายธงชัย ปัญญาคม
นายช่างโยธา
นายดุลยพงษ์ ชยุตพงค์พันธุ์
วิศวกร
นายบดินทร์ บุณยนฤธี
วิศวกร
นายกฤษฎา ก๋าคำ
วิศวกร

งานโครงการก่อสร้าง 3

นายดุจพงศ์ ทิพย์ลุ้ย
หัวหน้างาน
นายภูริทัต สุวรรณนารี
วิศวกร
นายภูเบศวร์ เจตะบุตร
นายช่างโยธา
นายราชนูญ เรืองกิจคณิต
นายช่างโยธา
นายวรุตม์ วงศ์บิดา
วิศวกร
เลื่อนขึ้นข้างบน