หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองบัญชีและการเงิน

นางสุภพรรณ เงินพลับพลา
ผู้อำนวยการกอง

งานการเงิน

นางกมลวรรณ อินขาล
หัวหน้างาน
นางศศิธร ทองสอง
นักบัญชี
นางสาวอรพินท์ อินต๊ะเปียง
นักบัญชี
นางสาวปุณณภา บัวคลี่
พนักงานธุรการ

งานบัญชีเจ้าหนี้

นางสาวนิตยา ตาสีมูล
หัวหน้างาน
นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์
นักบัญชี
นางดารารัตน์ แสนใบ
นักบัญชี
นางพรระวี ตันปรียะชญา
นักบัญชี
นายชนพัฒน์ สมนึก
นักบัญชี
นางสาวดรุณประภา สมคำหล้า
นักบัญชี
นางสาวทิพวัลย์ สุระอาษา
นักบัญชี

งานประมวลบัญชี

นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ
หัวหน้างาน
นางสาวจะเร ชุมกูล
นักบัญชี
นางสาวทักษพร สุคำ
นักบัญชี
นางวิไลวรรณ ปาลี
นักบัญชี
นางสาวนิตยา กันทะยวง
นักบัญชี
นางสาวรรัฐยา ลิ้มเจริญ
นักบัญชี
นางอัมพรพิมพ์ ดวงคำ
นักบัญชี
นางภัทรานิษฐ์ บัวคำ
นักบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน