หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

นายจีรวัฒน์ มุกดา
ผู้อำนวยการกอง

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

นางสาวธีรทรัพย์ ปฐมรังษิยังกุล
หัวหน้างาน
นางกัญญาวีร์ พนาสันติพงษ์
พนักงานวิทยาศาสตร์
นางสาวณิชา เอมชุ่มรส
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวธนิดา อนุรักษ์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวธนิษฐา มาลัยวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
นางเชิญขวัญพ์ จันทรตรีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวปุณยวีร์ วงศ์สุนทร
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 2

นางสาวปณิชา ปลอดภัย
หัวหน้างาน
นายณรงค์ศักดิ์ สารใจ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวโยษิตา โตเสาวลักษณ์
นักวิทยาศาสตร์
นายพิทักษ์ มูลวิไชย
นักวิทยาศาสตร์

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

นางสาวอัญชลี พงษ์ซื่อสัตย์
หัวหน้างาน
นายนนทกร ติ๊บมาใจ
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรีภรณ์ จีราพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวอาภาภัทร จะวะนะ
นักวิทยาศาสตร์

งานบำรุงรักษา

นายอำพล กะสุข
หัวหน้างาน
นายวิชัย เตชะมหพันธ์
วิศวกร
นายวรศิลป์ สาสาร
นายช่างเครื่องกล
นายพิพัฒน์พงศ์ อรัณยะนาค
วิศวกร
นายเอกกุล คำชนะ
วิศวกร
นายชาตรี มั่นโหมด
นายช่างไฟฟ้า
นายวีรชาติ ปันสุวรรณ์
นายช่างไฟฟ้า
นางสุดา กุลนา
พนักงานพัสดุ

งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

นายสมควร ทาปิน
หัวหน้างาน
นายนพดล ไชยรังษี
วิศวกร
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง
วิศวกร
นายณรงค์ศักดิ์ ทองสอง
นายช่างไฟฟ้า
นายชุติพนธ์ รังรองธานินทร์
นายช่างไฟฟ้า
เลื่อนขึ้นข้างบน