หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงสร้างการบริหารงานของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิรัญ เจริญ
ผู้อำนวยการกอง

งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายชวลิต อรรถาชิต
หัวหน้างาน
นางสาวกมเลศ วรธาดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางจิตราวดี จันขุน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศักดิ์นริน อินทะจักร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชาตรี ขาวงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุทธินันทร์ เปี้ยอุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานประมวลข้อมูล

นางสาวรุ่งนภา ส่งมหาชัย
หัวหน้างาน
นางสาวกรณี ทิพย์วิมลสรร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุรเชษฐ์ ระวังศรี
พนักงานคอมพิวเตอร์
นางสาววิจิตรา สุภาแสน
นักวิเคราะห์ระบบงาน
นางสาวไวทยา จำนงสุทธเสถียร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวพินพิไล วงค์คำแดง
พนักงานธุรการ
เลื่อนขึ้นข้างบน