หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 129,921 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเชียงใหม่
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเชียงใหม่ จำนวนลูกค้า 127,823 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4 เทศบาลตำบลช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 เทศบาลตำบลหนองหอย หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 เทศบาลตำบลป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
7 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
8 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9 เทศบาลตำบลสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
11 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
14 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17 องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
18 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
19 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
20 องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
22 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
23 เทศบาลเมืองแม่โจ้ สันทราย เชียงใหม่
24 องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
25 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายน้อย สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
26 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายหลวง สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
27 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
28 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
29 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝก แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
32 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
33 องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย หนองควาย หางดง เชียงใหม่
35 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
36 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
39 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
40 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
หน่วยบริการแม่วาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่วาง จำนวนลูกค้า 855 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
หน่วยบริการยุหว่า
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการยุหว่า จำนวนลูกค้า 1,243 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน