หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 3,735 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565)
แม่ข่ายฮอด
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายฮอด จำนวนลูกค้า 3,735 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลบ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
3 เทศบาลตำบลท่าข้าม ท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่
4 เทศบาลตำบลบ่อหลวง บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
5 เทศบาลตำบลบ้านตาล บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง หางดง ฮอด เชียงใหม่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน