หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 20,556 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายสันกำแพง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายสันกำแพง จำนวนลูกค้า 20,556 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลสันปูเลย สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
5 เทศบาลตำบลแม่ปูคา แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
6 เทศบาลตำบลออนใต้ ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
7 เทศบาลตำบลบวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
8 เทศบาลตำบลสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
9 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นเปา ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
13 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน