หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 23,209 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่ริม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่ริม จำนวนลูกค้า 23,209 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลริมใต้ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
9 องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน