หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 5,945 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่แตง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่แตง จำนวนลูกค้า 2,365 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่แตง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลสันมหาพน สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลสันมหาพน สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อแล ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
หน่วยบริการเมืองแกนพัฒนา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเมืองแกนพัฒนา จำนวนลูกค้า 1,235 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลอินทขิล อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
หน่วยบริการเชียงดาว
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเชียงดาว จำนวนลูกค้า 1,256 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
หน่วยบริการปาย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปาย จำนวนลูกค้า 1,089 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
เลื่อนขึ้นข้างบน