หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,222 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565)
แม่ข่ายฝาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายฝาง จำนวนลูกค้า 4,919 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เวียง ฝาง เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
หน่วยบริการไชยปราการ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการไชยปราการ จำนวนลูกค้า 128 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปงตำ ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
หน่วยบริการแม่อาย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่อาย จำนวนลูกค้า 1,175 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่อาย แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลิกา มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน