หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 4,768 ราย (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565)
แม่ข่ายจอมทอง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายจอมทอง จำนวนลูกค้า 3,368 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลจอมทอง จอมทอง เชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลบ้านหลวง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
3 เทศบาลตำบลดอยแก้ว ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
4 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
8 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
หน่วยบริการแม่แจ่ม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่แจ่ม จำนวนลูกค้า 1,400 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
เลื่อนขึ้นข้างบน