หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 7,497 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่ฮ่องสอน จำนวนลูกค้า 7,035 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการปางมะผ้า จำนวนลูกค้า 462 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
เลื่อนขึ้นข้างบน