หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,482 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายแม่สะเรียง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายแม่สะเรียง จำนวนลูกค้า 5,625 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
3 เทศบาลตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการแม่ลาน้อย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่ลาน้อย จำนวนลูกค้า 857 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
เลื่อนขึ้นข้างบน