หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 18,107 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายลำพูน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายลำพูน จำนวนลูกค้า 16,889 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี สารภี สารภี เชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
3 เทศบาลตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
4 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
5 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
6 เทศบาลตำบลต้นธง ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
7 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
8 เทศบาลตำบลริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
9 เทศบาลตำบลประตูป่า ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
10 เทศบาลตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
11 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
12 เทศบาลตำบลเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
13 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
15 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
16 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
17 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้ มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
18 องค์การบริหารส่วนตำบลริมปิง ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
21 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
22 องค์การบริหารส่วนตำบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
23 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
หน่วยบริการป่าซาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการป่าซาง จำนวนลูกค้า 892 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
3 องค์การบริหารส่วนตำบลปากบ่อง ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
หน่วยบริการทาสบเส้า
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการทาสบเส้า จำนวนลูกค้า 326 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
เลื่อนขึ้นข้างบน