หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 1,444 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายบ้านโฮ่ง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายบ้านโฮ่ง จำนวนลูกค้า 1,444 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
เลื่อนขึ้นข้างบน