หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 45,198 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายลำปาง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายลำปาง จำนวนลูกค้า 39,502 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง
2 เทศบาลเมืองพิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
3 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
4 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปงแสนทอง ปงแสนทอง เมืองลำปาง ลำปาง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาท พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
9 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง
11 เทศบาลตำบลปงยางคก ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง
12 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง
หน่วยบริการแม่เมาะ
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแม่เมาะ จำนวนลูกค้า 3,841 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
หน่วยบริการแจ้ห่ม
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการแจ้ห่ม จำนวนลูกค้า 1,317 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
หน่วยบริการเมืองปาน
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเมืองปาน จำนวนลูกค้า 538 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
เลื่อนขึ้นข้างบน