หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
จำนวนลูกค้าทั้งหมด 6,416 ราย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)
แม่ข่ายเกาะคา
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายเกาะคา จำนวนลูกค้า 6,416 ราย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว นาแก้ว เกาะคา ลำปาง
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา ท่าผา เกาะคา ลำปาง
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคา เกาะคา เกาะคา ลำปาง
6 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา ศาลา เกาะคา ลำปาง
7 องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง
เลื่อนขึ้นข้างบน